logo

Общи условия


за предоставяне на услугите от Джобтайгър ООД  по проучване на заплатите чрез уебсайта www.zaplatomer.bg

Общи положения

 1. Джобтайгър ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Веслец №13, вписано в АВ-ТР с ЕИК 130175259, (наричано оттук нататък „Оператор") е оператор на уебсайта www.zaplatomer.bg (наричан оттук нататък „Уебсайт") и предоставя чрез него онлайн проучване на заплати (наричани оттук нататък „Анализ на заплата").
 2. Настоящите Общи условия (наричани оттук нататък "ОУ"), са разработени и утвърдени от Оператора и уреждат правата и задълженията на Оператора и на Клиента при предоставянето и използването на Анализа на заплата.  ОУ са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между Оператора и Клиента, доколкото договорното взаимоотношение между Оператора и Клиента възниква с потвърждаването на поръчката за Анализ на заплата от Оператора.
 3. Анализът на заплатата (и неговият резултат) е предназначен единствено за информация на Клиента във връзка с дейността му. Клиентът няма право да разпространява пред трети лица - независимо дали срещу заплащане, или безплатно, данните, получени чрез използването на Анализ на заплатата, нито да ги използва за други цели освен посочените, или да даде възможност за използването им за други цели на други лица. Без предварителното писмено съгласие на Оператора, Клиентът няма право да публикува на уебсайтовете си или в свои публикации резултатите от Анализа на заплатите, нито да копира или възпроизвежда тези резултатите по какъвто и да било начин и особено с цел маркетинг на свои продукти и услуги. Операторът може да откаже да даде съгласие по предходното изречение, особено ако с основание смята, че това може да навреди на репутацията му.

Условия, регламентиращи предоставянето чрез Уебсайта на Анализа на заплата на физически лица, които не са търговци

 1. Посетителите на Уебсайта могат лесно да поръчат Анализ на заплатата за определена позиция и регион чрез попълване на кратък онлайн формуляр.
 2. Преди потвърждаване на поръчката, посетителят на Уебсайта трябва да посочи свой e-mail адрес. Посетителят на Уебсайта потвърждава поръчката си чрез кликване на бутона „Поръчай".
 3. Анализът на заплатата се предоставя след предварително заплащане. Предварителното заплащане е задължителна предпоставка Анализът на заплатата да се изпрати на e-mail адреса, посочен от Клиента.
 4. След потвърждаване на поръчката, Клиентът има възможност да заплати цената на Анализа на заплата чрез PayPal или по банков път.
 5. Анализът на заплатата се предоставя при горепосочените условия само на физически лица, които не са търговци. За направеното плащане се издава данъчна фактура.
 6. Операторът не носи отговорност за каквито и да е преки или косвени вреди, причинени от използването на резултата от Анализа на заплатата. Операторът ще положи особени усилия, за да гарантира, че резултатът от Анализа на заплатата се обработва на база на надеждни, верни и представителни данни. Назависимо от предходното, това не гарантира абсолютна точност и пълнота на Анализа на заплатата. Анализът на заплатата има чисто статистически характер.

Условия, регламентиращи предоставянето чрез Уебсайта на Анализа на заплата на юридически лица

 1. За да използва някоя от услугите, Клиентът е длъжен да се регистрира на Уебсайта. Регистрацията се извършва при поръчката на Анализа на заплата чрез попълване на формуляр за поръчка. С попълването на формуляра за поръчка Клиентът създава свой собствен онлайн акаунт, защитен с уникални потребителско име и парола за достъп. Паролата за достъп се изпраща на e-mail адреса, посочен от  Клиента. Клиентът е длъжен да пази своето потребителско име и парола от злоупотреби и да не ги разкрива пред трети страни.
 2. Всеки следващ Анализ на заплата от Оператора може да бъде поръчан от Клиента чрез онлайн акаунта му, а в извънредни случаи - на база на писмена поръчка (писмо, e-mail), направена от Клиента.
 3. Поръчката трябва да съдържа най-малко:
  • Търговското име и правната форма на Клиента;
  • Адрес на регистрация и пощенски адрес на Клиента;
  • ЕИК и идентификационен номер по ДДС на Клиента;
  • Информация за контакт с Клиента (телефонен номер, факс, e-mail);
  • Вид на поръчаната услуга.
 1. След регистриране на поръчката, потвърждение за поръчката се изпраща на e-mail адреса за контакт, посочен от Клиента (приемане на поръчката). Поръчката, потвърдена от Оператора, има обвързващ характер и може да бъде променяна само по взаимното съгласие на страните по договора. Операторът има право да наложи административна такса за промяна на поръчката.
 2. Цената на Анализа на заплатата се определя съгласно действащия ценоразпис, публикуван на Уебсайта в деня на поръчване на Анализа на заплата.
 3. Анализът на заплатата се предоставя на Клиента само след предварително заплащане на цената, освен ако не е уговорено друго между страните.
  Фактура (данъчен документ) се издава от Оператора след получаване на плащане за поръчания  Анализ на заплата от Клиента. Плащането на Анализа на заплата е дължимо в 3 дневен срок от датата на поръчката, освен ако не е уговорено друго в Договора.
 1. Клиентът плаща цената на поръчания Анализ на заплата, посочена в ценоразписа, публикуван на Уебсайта, надлежно и в срок чрез банков превод по банковата сметка на Оператора. Клиентът също така  може да плати чрез някоя от системите за онлайн плащане на Уебсайта (PayPal).
 2. В случай на забавяне на плащането от страна на Клиента, Операторът има право да начислява лихва върху просроченото плащане в размер на  0.1% от дължимата сума за всеки ден на забава; Операторът също така има право временно да преустанови по-нататъшното предоставяне на услуги до заплащане на дължимата сума, без това да се смята за виновно неизпълнение на неговите задължения. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът декларира и своето съгласие по смисъла на член 4, ал.1, т.2 и 3 и чл. 36з от Закона за защита на личните данни, техните данни да се събират, обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно от Оператора - администратор на лични данни с оглед предоставяните услуги по проучване на заплатите, включително и за целите на събиране на дължими от Клиента суми към Оператора.
 3. Възражения срещу издадени фактури, трябва да се отправят от  Клиента в писмен вид към Оператора в рамките на 7 дни от датата, на която е получена фактурата. Възражението срещу изготвената фактура не е основание за неплащане от страна на Клиента.
 4. След разглеждане на възражението, когато то се окаже основателно, Операторът ще възстанови на Клиента надвзетата сума.

Общи разпоредби

 1. Операторът не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди, причинени от използването на резултата от Анализа на заплата. Операторът ще положи особени усилия, за да гарантира, че резултатът от Анализа на заплатата се обработва на база на надеждни, верни и представителни данни. Независимо от предходното, абсолютна точност и пълнота на Анализа на заплатата не е гарантирана. Анализът на заплатата има чисто статистически характер.
 2. Операторът не носи отговорност за злоупотреби с потребителски имена и пароли от неупълномощени лица нито за каквито и да било последващи вреди или всякакви претенции на трети лица, причинени от подобна злоупотреба.
 3. Клиентът  потвърждава и се съгласява, че Анализът на заплатата (или неговият резултат) е интелектуална собственост, която е защитена от Закона за авторското право или други подобни международни закони. Операторът притежава валиден лиценз или друго съгласие от засегнатите страни (автори или страни, упражняващи правото на собственост на автора) да използва подобни авторски произведения или е страна, пряко упълномощена да упражнява правата на собственост на автора в съответствие със Закона за авторското право, т.е. да дава съгласие за всяко по-нататъшно използване на подобни произведения.  Клиентът признава, че част от резултата от Анализа на заплатата може да бъде база данни, създадена от Оператора или друго лице, която е обект на авторско право и е защитена от Закона за авторското право.
 4. Поради статистическия характер на Анализа на заплатата, Клиентът няма право да отправя претенции към съдържанието на резултатите от Анализа на заплатата.
 5. Клиентът се съгласява електронната му информация за контакт да се използва в съответствие с действащото законодателство с цел директен маркетинг на продукти и услуги на Оператора и неговите бизнес партньори.
 6. Операторът запазва правото си да изменя и допълва ОУ като информира незабавно Клиента чрез публикуване на промените на Уебсайта и посочване на датата, от която промените влизат в сила. Предишните ОУ спират да действат, когато новите ОУ влязат в сила.
 7. Всички взаимоотношения, които не са предвидени в Договора и/или в ОУ се уреждат в съответствие с действащото законодателство на Република България.
 8. При различие в клаузите между Договора и ОУ, клаузите в Договора имат преимущество над ОУ. Обхватът на ОУ или части от тях могат да бъдат изключени само с писмено съгласие на страните по Договора.

  Тези ОУ влизат в сила на 01/01/2018.


JobTiger.bg

Добре ли ти плащат?

Направи безплатно сравнение точно за твоята заплата.

Сравни заплатата си