logo

Как работи Zaplatomer.bg?

Методология на проучването на заплати Zaplatomer.bg.

В уебсайта Zaplatomer.bg можете да получите сравнение на заплатите за близо 600 позиции. Списъкът с позиции отразява пазара на труда в България и постоянно се актуализира.

Проучването на заплатите е създадено през 2018 г. Авторът на методологията за придобиване, събиране и обработване на данните в проучването и тяхното оценяване е компанията Profesia, spol. s r.o. Същият метод за събиране на данни чрез портали за сравнение на заплати се използва в Чехия (Platy.cz) и Унгария (Fizetesek.hu), както и в 13 други държави, включително и на международната платформа Paylab.com.

Таргет групата на платформата са хора на пазара на труда, които искат да сравнят заплатите си и компании, които се грижат за адекватното заплащане на своите служители.

1. Въвеждане на данни

Хората на пазара на труда могат да сравнят заплатата си с други служители на същата позиция и в същия регион. Всеки, който посочи във въпросника, че има опит на избраната позиция се счита за участник в проучването и получава безплатно сравнение на заплата със средната стойност за референтната извадка. Референтната извадка се създава от други участници в проучването в зависимост от позицията и региона, които са попълнени във въпросника. Ако респондентът посочи, че не е работил на избраната позиция, той не се счита за участник в проучването.

Данните от всеки участник в проучването са валидни една година и по никакъв начин няма намеса във въведената информация. Всички данни в проучването на заплатите са анонимни. Процедурата за събиране и обработване на данните е напълно съобразена с регламента GDPR за обработване на лични данни.

Проучването за заплатите в България събира данни за нетни заплати, а респондентите попълват данни за заплатите си за работа на пълен работен ден. Проучването не съдържа информация за възнаграждения на самонаети лица или други форми на работна заетост.

2. Резултати

Преди реалните изчисления, данните от извадката се „почистват". Първо се филтрират екстремни стойности, например заплати от 100 лв./месец или 10 млн. лв./месец. Втората стъпка в „почистването" на базата данни е откриване на дублиращите се въпросници и екстремните стойности. Екстремните стойности се определят конкретно за отделните позиции според региона (регион София, извън регион София). Методологията за откриване на екстремни стойности (data trimming) е базирана на груба оценка на параметрите на теоретичното разпределение на заплатите за определена позиция според региона.

Данните за заплатите от въпросници, които са преминали през процеса на „почистване" влизат в масива от данни за Регресионния модел.

3. Регресионен модел

Проучването на заплатите изчислява общите и основните заплати чрез количествена регресия. Вземат се предвид връзките между позициите, регионите, големината на компаниите, образование, трудов стаж и възраст. Този доказан метод позволява да се изчисли заплатата дори при малък брой респонденти в желаната извадка.

Регресионният модел изчислява стойностите на заплатите на ниво позиция стига да има най-малко 10 респонденти в съответния масив данни. По подразбиране се взема предвид броя на респондентите за позиция за последните 12 месеца, но ако е по-малък, се вземат предвид данните за последните 24 или в зависимост от случая - 36 месеца.

Резултатите, получени от регресионния модел разграничават следните нива според големината на компанията:

 • малка (до 50 служители)
 • средна (51 - 249 служители)
 • голяма (250 и повече служители)

Разграничават се следните нива на образование:

 • по-ниско от средно образование
 • средно образование
 • висше образование

Трудовият стаж в регресионния модел има три нива:

 • младши (junior) (до 2 години трудов стаж)
 • средно (middle) (3 - 5 години трудов стаж)
 • старши (senior) (повече от 6 години трудов стаж)

4. В кои случаи не е възможно да се покажат резултати

Въпреки прилагането на Регресионния модел може да се окаже, че не е възможно да се предостави информация за заплатата на определена позиция. Това се случва, когато има твърде малко респонденти и затова изчислената от регресионния модел заплата е ненадеждна.

При сравняването на заплатата в тези случаи на потребителя се предлагат съвети и насоки как да преговаря за заплатата си. Потребителят може да поиска автоматично да получи сравнение на заплатата, когато е възможно заплатата да бъде изчислена. Единственото, което трябва да направи е да въведе своя имейл адрес, на който да му бъде изпратен линк към сравнението на заплатата.

5. Резултати за потребители

Основна информация от проучването Zaplatomer.bg е средната заплата за страната за дадена позиция. След като попълни въпросника за сравнение на заплатите потребителят получава безплатно сравнение на заплатата - независимо дали това е очаквана или реална заплата. Резултатите се виждат директно на сайта.

Всеки посетител има възможност да купи по-подробна платена версия на сравнението -Стандартен доклад, който предоставя по-детайлно сравнение на заплатата на база на медианата и квартилите. Освен това този доклад предлага преглед на заплатите в зависимост от трудовия стаж и образованието, показва информация за предоставянето на нефинансови придобивки за конкретната позиция според региона. Информацията за нефинансовите придобивки се показва при най-малко 10 респонденти за последните 12 месеца в избраната извадка.

Част от платения доклад за потребителите също са съвети и насоки как да преговарят за заплатата си, подготовка за SWOT анализ за служителя и т.н. Целият стандартен доклад съдържа повече от 20 страници и е подходящ за тези, които се подготвят за интервю за работа или среща с мениджъра си, на която ще се договарят заплати.

Потребителите могат да купят платения доклад чрез плащане през системата на PayPal.

Закупеният персонален анализ на заплатата се изпраща на имейл адреса, който потребителят е въвел при поръчката.

6. Резултати за компании

Корпоративните клиенти могат да получат Професионален доклад, който може да се купи онлайн след въвеждане на основни данни за исканата информация. Професионалният доклад отчита не само позицията и региона, но също така и изискванията за трудов стаж и размера на компанията. Професионалният доклад обобщава основния преглед на възнаграждението за избраната позиция, но за разлика от Стандартния доклад, включва и други избрани параметри. Резултатите показват основната и общата заплата, освен средната стойност е възможно да се види разпределението на заплатата според основните персентили:

1. децил - 10% от служителите получават по-малко от дадената стойност
1. квартил - 25% от служителите получават по-малко от дадената стойност
медиана - половината от служителите получават по-малко/повече от дадената стойност
3. квартил - 25% от служителите получават повече от дадената стойност
9. децил - 10% от служителите получават повече от дадената стойност

Ситуацията на пазара на труда може да се визуализира и в диаграма на разпределението на респондентите по нива на заплати. Тази диаграма показва какъв процент от служителите попадат във всяко от десетте нива на заплащане за избраната извадка.

Професионалният доклад също съдържа основни персентили на общата заплата според индивидуални показатели:

 • трудов стаж
 • образование
 • региони
 • размер на компанията
 • възраст

и това винаги е съотнесено към другите въведени критерии.

Цялата информация в Професионалния доклад, посочена по-горе е резултат от Регресионния модел. С помощта на стандартна статистика на база на данните на респондентите ние можем да изчислим дела на респондентите, които разполагат с дадени нефинансови придобивки. Това може да бъде показано, ако в извадката има поне 10 респонденти.

По същия начин може да бъде преценено какъв дял от респондентите получава даден компонент на заплатата: променлив компонент на заплатата, 13-та заплата, годишни бонуси и каква е медианата на сумата на тези компоненти на заплатата. Тези стойности могат да бъдат показани, ако има поне 5 респонденти в извадката за избраната позиция, регион, трудов стаж, образование и размер на компанията.

Професионалният доклад може да бъде купен онлайн чрез PayPal. В този случай доклада с резултатите в PDF формат се изпраща автоматично на имейл адреса, въведен при поръчката Ако клиентът иска да заплати за доклада по банков път на база на проформа фактура, целият процес по експортиране на доклада и изпращане на фактурата може да отнеме повече време.

7. Онлайн приложение за компании

Корпоративните клиенти имат възможност за закупуване на различни пакети с услуги. Пакетите се определят от предплатения брой позиции и продължителността на работа с приложението:

 • PayLab 1 (1 позиция за 1 месец)
 • PayLab 5 (5 позиции за 1 месец)
 • PayLab Multi (неограничен брой позиции за 1 месец)
 • PayLab Multi (неограничен брой позиции за 1 година)

След закупуването на една от тези услуги клиентът получава достъп до онлайн приложение, в което може да търси информация за заплати като използва два модула:

a) Сравнение на заплати
b) Определяне на заплати

Резултатите и в двата модула са същите като в Професионалния доклад. Въпреки това при сравнението на заплатите системата дава препоръка как да се променят заплатите на отделните служители.

Резултатите могат да бъдат запазени за по-нататъшна работа или да бъдат експортирани в PDF и XLS файлове.

За да закупите достъп до онлайн приложението, моля свържете се с нас: [email protected].

8. Персонализиран анализ за компании

Проучването за заплати Zaplatomer.bg дава възможност за експортиране на данни на база на различни критерии, които често се използват от медиите. Събраните данни и гъвкавата система предлагат възможност за предоставяне на компаниите на анализ, различен от стандартния, който да бъде съобразен с нуждите на компанията. За да получите информация за подобен анализ, моля свържете се с нас: [email protected].

Трафикът на Zaplatomer.bg и нашата методология за събиране на данни се използват и за пазарни проучвания на различни теми с възможност за таргетиране на конкретни групи потребители. Работодателите имат възможност да погледнат на своя бизнес с други очи и по този начин да получат ценна информация, необходима за стратегически решения в кратък срок. За да получите повече информация, моля посетете Paylab Data Research.  


JobTiger.bg

Добре ли ти плащат?

Направи безплатно сравнение точно за твоята заплата.

Сравни заплатата си